އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ކަޅު ޖުމްހޫރީ ދުވަސް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ދެވަނަ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް 45 އަހަރު ފުރުނީ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި ޤައުމު ވަނިކޮށެވެ. ރިޔާސީ ދައުރު ނިމުނު އިރު ރައީސަކު އިންތިޚާބުވެފައި ނެތީ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަމާއި ގުޅުންހުރި އެތައް އެތައް ކަމެއް...

Read More

ސެޕްޓެމްބަރ 7 ގައި ބޭއްވި “ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ” ވޯޓު

ސެޕްޓެމްބަރ 7 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބާޠިލްކޮށް، ނޮވެމްބަރ 9 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު އަލުން ބޭއްވިއްޖެއެވެ. ދެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަތީޖާ ފިޔަވައި ބޮޑެތި ބޮޑެތި...

Read More

އިންތިޚާބުގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުން ގަނަތެޅުވުން

ވޯޓުދިނުމަކީ، ވޯޓު ލާން ނިިކުތުމަކީ ދިވެހިން ފޫހި ނުވާނެ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފިއެވެ. ޚާއްޞަކޮށް މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޭގެ ހެކި މިވަނީ ފެނިފައެވެ. ވޯޓުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ނުވިޔަސް، ސެޕްޓެމްބަރ 28 އާއި، އޮކްޓޯބަރ 19 ގައި...

Read More

ވޯޓު ދޭނީ ކޮންކެންޑިޑޭޓަކަށް

ވޯޓު ލާން މާދަމާ ނިކުންނައިރު ގިނަބަޔަކު ތިބޭނީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ އެމީހެއްގެ ވޯޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަނޑައަޅާ ނިންމައިގެންނެވެ. ޕާޓީއަށްޓަކައެވެ. ތިމާގެ ހިތުގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށްޓަކައެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައެވެ....

Read More

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ މައްސަލާގައި ޖުމްހޫރީ ގުޅުމުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުނެގުން 28 ސެޕްޓެމްބަރގައި ނުބާއްވައި ލަސްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޝުޢޫރުތައް އިވިގެން ދެއެވެ....

Read More

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދެއްކި ޙަޤީޤަތާ ކުރިމަތިލުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެއެވެ. ދެވަނަ ބުރު ބޯމަތިވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާމެދު ޖުމްހޫރީ ގުޅުމުން އުފެއްދި ޝައްކުތަކާއި ތުހުމަތުތައް އެކުވެ މައްސަލަތަކަކަށްވެ ކޯޓު މަރުޙަލާއަށް ދިޔައީއެވެ. ދެވަނަ...

Read More

މިނިވަންދުވަސް: ޤައުމު މިނިވަންކަމުގައި، ފަރުދުން އަޅުވެތިކަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 48 އަހަރު ފުރި ބައިޤަރުނާ ކައިރިވީއެވެ. މިނިވަންކަމުގައި މިހިސާބަށް އާދެވުނު އިރު ޤައުމުން ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރުތަކެކެވެ. ޤައުމީ ނައު މިނިވަންކަމާއެކު ދުއްވާފައިދާއިރު ނަވުގެ ދަތުރުވެރިން ނުވަތަ ލޮބުވެތި...

Read More